WNT

Euro

De WNT heeft als doel bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen bij instelling in de (semi) publieke sector tegen te gaan. Deze beloningen en ontslagvergoedingen worden door de WNT gemaximeerd.

Let op! De beloningen van niet-topfunctionarissen bij WNT-instellingen zijn niet gemaximeerd.

Maxima

De WNT kent een algemeen bezoldigingsmaximum en normbedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking tijdens de eerste twaalf maanden van hun functievervulling. Deze bedragen worden jaarlijks per 1 januari 2023 aangepast aan de ontwikkeling van de contractuele loonkosten bij de overheid.

Bezoldigingsmaxima

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 223.000. Dit bedrag is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage van de werkgever.

Let op! Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en cultuur, woningbouworganisaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden sectorale bezoldigingsmaxima. Voor 2023 worden deze maxima uiterlijk in november 2022 vastgesteld en gepubliceerd.

Normbedragen eerste 12 maanden

De normbedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor het jaar 2023 vastgesteld op € 29.500 per kalendermaand voor de eerste zes kalendermaanden van de functievervulling en € 22.400 per kalendermaand voor de zevende tot en met de twaalfde kalendermaand. Het maximumuurtarief is voor 2023 vastgesteld op € 212 per uur. Deze bedragen zijn inclusief kostenvergoedingen, maar exclusief vergoedingen die bij een dienstbetrekking onbelast zouden kunnen zijn én exclusief btw.

Let op! Na twaalf maanden geldt voor deze topfunctionarissen ook het algemeen bezoldigingsmaximum of het sectorale bezoldigingsmaximum.

Openbaar maken

Instellingen waarop de WNT van toepassing is, moeten jaarlijks op uiterlijk 1 juli de beloningen en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen openbaar maken. Dit geldt ook als de beloning onder het bezoldigingsmaximum ligt.

Let op! Deze instellingen moeten ook de beloningen van andere medewerkers openbaar maken als deze hoger zijn dan het bezoldigingsmaximum.

Instellingen waarop de WNT van toepassing is

In het WNT-register zijn instellingen opgenomen die onder de WNT vallen en waarvan het toezicht op de naleving van de WNT wordt uitgeoefend door het ministerie van BZK.

Let op! WNT-instellingen die onder toezicht staan van een andere WNT-toezichthouder zijn niet in dit register opgenomen. Dat betekent echter niet dat zij geen WNT-instelling kunnen zijn. Het komt ook voor dat een instelling wel een WNT-instelling is onder toezicht van het ministerie van BZK, maar niet in het register is opgenomen. Ook dat betekent dan niet dat de WNT niet van toepassing is. Met behulp van een stappenplan kan beoordeeld worden of de WNT van toepassing is.