In artikel 13 van de NOW staat expliciet vermeld dat er een accountantsverklaring nodig is bij het doen van een definitieve opgave van de omzetdaling. De grens waarbij die accountantsverklaring nodig was, moest nog nader worden bepaald.

Grensbedragen

Ondergrens NOWVoor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) van het UWV hebben ontvangen van € 100.000 of meer, wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld. Dit laatste geldt ook als de uiteindelijk vast te stellen subsidie minimaal € 125.000 bedraagt. Dit om te voorkomen dat een aanvrager een te laag voorschot ontvangt, maar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een bedrag ontvangt dat (hoger) is dan € 125.000, zonder dat daarbij vervolgens een accountantsverklaring hoeft te worden overgelegd.

Inschatting van subsidie

Dit betekent dat bedrijven die minder dan € 100.000 aan voorschot hebben ontvangen, zelf een inschatting moeten maken of de uiteindelijke subsidie gelijk of hoger zal zijn dan € 125.000. Is dit laatste het geval, dan zullen zij namelijk ook een accountantsverklaring nodig hebben. Om deze inschatting wat te vergemakkelijken, zal de overheid een online tool beschikbaar stellen op basis waarvan berekend kan worden hoe hoog de subsidie zal uitvallen.

Concern?

Bij de genoemde bedragen wordt uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. De controle door de accountant is immers van belang voor het vaststellen van de omzetdaling die op dat niveau wordt beoordeeld.

Deugdelijke administratie

Uit de voorlopige cijfers van het UWV volgt dat aan ongeveer 10% van de 113.000 bedrijven een voorschot van minimaal € 100.000 is uitgekeerd, zodat maar een klein deel van de bedrijven een accountantsverklaring nodig zal hebben. Dit neemt niet weg dat ook de andere bedrijven een deugdelijke administratie moeten voeren en hierop steekproefsgewijs gecontroleerd kunnen worden.

Verklaring van een derde

Is sprake van een voorschot dat hoger is dan € 20.000 en een definitieve subsidie die hoger ligt dan € 25.000, dan moet een verklaring van een derde, zoals een financieel adviseur, overgelegd worden die de omzetdaling bevestigt.

Nadere duiding voor accountant volgt nog

Het ministerie van SZW en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voeren nog nader overleg over de precieze inhoud van de accountantswerkzaamheden in situaties waarin een accountantsverklaring vereist is. De verwachting is dat vóór 1 augustus nadere informatie hierover beschikbaar zal zijn.