Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger

Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger

Niet ten laste van vrije ruimte De vergoeding voor thuiswerken komt niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Via de WKR kan een werkgever tal van zaken belastingvrij vergoeden. Dit kan tot het bedrag van de vrije ruimte, die dit jaar 1,7%...
Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga

Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga

Voorbehoud Het voorbehoud houdt in dat het bovenstaande niet van toepassing is als de personal holding van een dga overwegend op grond van de aandeelhoudersrelatie een studietoelage uitkeert aan de kinderen van de dga. Dan kan de vergoeding niet worden aangemerkt als...
Subsidie coronabanen weer aan te vragen

Subsidie coronabanen weer aan te vragen

Coronabanen Door deze subsidie ontstonden er banen voor mensen die in sectoren werkten waar door corona tijdelijk minder werk was. Zo werd tijdens de coronacrisis de zorg ontlast. De banen waarop de subsidie betrekking had betroffen bijvoorbeeld gastvrouwen,...
Ook transitievergoeding over overuren?

Ook transitievergoeding over overuren?

Overuren In een zaak ontsloeg een werkgever een langdurig arbeidsongeschikte vrachtwagenchauffeur en betaalde hem vervolgens een transitievergoeding uit. Hij richtte zich daarna tot het UWV om daar compensatie te krijgen. Het UWV compenseerde echter niet het hele...
Aandachtspunten WW-premie 2023

Aandachtspunten WW-premie 2023

BBL-leerlingen Vanaf 1 januari 2023 mogen werkgevers niet langer de lage WW-premie toepassen voor BBL-leerlingen met een uitzendbeding.  Een uitzendbeding is een ontbindende voorwaarde in een uitzendovereenkomst die bepaalt dat de terbeschikkingstelling van een...
Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend

Eigenwoningforfait daalt naar 0,35% Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.130.000 van 0,45% naar 0,35%. Deze neerwaartse aanpassing is enerzijds het gevolg van de stijging van de huren en die van de prijs van...
Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

Voorwaarden De subsidie heeft als belangrijkste voorwaarde dat er minstens € 1.000 erkende schade is geleden. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een erkend schaderapport of een rechterlijke uitspraak. Panden moeten ook een woonbestemming hebben om voor de subsidie...
Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd

Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd

TVL Via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) kon u tijdens de coronacrisis een tegemoetkoming krijgen voor uw vaste lasten. De TVL werd als voorschot van 80% uitgekeerd op basis van uw geschatte omzetverlies. Zodra uw definitieve omzetverlies bekend is, dient u een...
Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige

Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige

Praktijkondersteuner Huisarts (POH) De POH ondersteunt de huisarts. De taken zien met name op ondersteuning en begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen. Dienstbetrekking? De POH wordt in beginsel niet langer als zelfstandige aangemerkt, omdat er in...