Bestuursaansprakelijkheid

Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De Belastingdienst kan u als bestuurder moeilijker aansprakelijk stellen als u betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig aan de Belastingdienst meldt. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden.

Let op! Als u betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig bij de Belastingdienst meldt, kan de Belastingdienst u alsnog aansprakelijk stellen als sprake is van onbehoorlijk bestuur. De Belastingdienst moet dit dan bewijzen.

Betalingsverplichtingen

JuridischIn bovenstaande zaak had de Belastingdienst gesteld dat sprake was van onbehoorlijk bestuur en had daarom de bestuurder aansprakelijk gesteld. Uit de feiten bleek dat de bv financiële verplichtingen was aangegaan voor een bedrag van € 60.000 per maand. De bv was voor deze verplichtingen afhankelijk van de financiering door een Chinese financier, zonder dat zekerheid bestond dat deze financier de verplichtingen ook daadwerkelijk zou nakomen.

Geen bankkredieten

De bv beschikte ook niet over eigen vermogen, noch over bankkredieten. Daardoor werd bewust het risico genomen dat niet meer voldaan zou kunnen worden aan de aangegane verplichtingen.

Redelijk denkend bestuurder

De rechtbank was dan ook van mening dat een redelijk denkend bestuurder niet voor deze financieringsstructuur en de daarmee gepaard gaande risico’s zou hebben gekozen. Er was volgens de rechtbank dan ook sprake van onbehoorlijk bestuur en de Belastingdienst had de bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden.

Heeft u vragen over uw aansprakelijkheid als bestuurder, neem dan contact met ons op.