Contante giften niet aftrekbaar

GiftDe aftrek van contante giften is nauwelijks te controleren. Daarom wordt voorgesteld om contante giften niet langer in aftrek toe te laten.

Taxatie giften in natura

Bij giften in natura zal voortaan een bewijs van de waarde vereist zijn, wanneer het bedragen van meer dan € 2.500 betreft. Het bewijs moet worden geleverd door een onafhankelijke derde die ter zake kundig is.

Herroepelijke giften

ANBI’s dienen te melden wanneer een belastingplichtige een gift herroept. Op deze manier wordt voorkomen dat de gift in een jaar tot aftrek leidt in box 1, en de gift een jaar later herroepen wordt zonder dat dit gemeld wordt en tot correctie leidt bij de donateur.

Duidelijkheid omtrent aan te houden vermogen

ANBI’s mogen nu een beperkt vermogen aanhouden om wisselingen in uitgaven op te kunnen vangen. Er zullen maatregelen worden genomen om duidelijkheid te geven welk deel van het budget hiervoor gereserveerd mag worden.

Overheidsinstelling niet automatisch ANBI

Een overheidsinstelling is nu automatisch een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften aan een dergelijke instantie in beginsel tot aftrek in box 1 leiden. Bij bijvoorbeeld dictatoriale regimes is dit ongewenst. Daarom zal de reikwijdte van de bepaling beperkt worden tot de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.

Geen ANBI bij terrorisme

Bij verdenking van een terrorismemisdrijf kan voortaan de ANBI-status geweigerd worden. Dit betekent een versoepeling van de reeds bestaande mogelijkheden om de ANBI-status te weigeren.

Vereenvoudiging aangifte

Naast genoemde maatregelen zal het aangiftebiljet met betrekking tot giften verbeterd worden, teneinde fouten te voorkomen. Zo zal een belastingplichtige voortaan bij de aangifte kunnen kiezen uit een lijst met ANBI’s, en zal bij culturele ANBI’s automatisch de vermenigvuldigingsfactor (1,25) worden toegepast. Die factor wil zeggen dat de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u heeft geschonken.