Wat houdt de pilot generieke werkgeversvoorzieningen in?

BrailleAls werkgever kunt u subsidie aanvragen voor het aanpassen van werkplekken als u de intentie heeft om een of meerdere mensen met een vergelijkbare functiebeperking in dienst te nemen en bij voorkeur drie jaar in dienst te houden. Voor het ontvangen van de subsidie gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • De voorziening moet noodzakelijk zijn
  • De voorziening kost maximaal € 1.000.000
  • U heeft in de drie jaar dat de proef duurt minimaal één werknemer in dienst voor wie de aanpassing noodzakelijk is

Op welke punten verruiming?

In eerste instantie gold ook een aantal voorwaarden die met name de rol van het UWV betroffen, o.a. bij het bepalen van de doelgroep van deze subsidie. Hierin komt verandering:

  • Per 1 juli 2021 hoeft u bij het UWV pas aan te geven om welke werknemer het gaat, zodra u de werkplek aangepast heeft. Op dit moment moet u de naam van de betreffende werknemer veel eerder doorgeven, namelijk al bij de subsidieaanvraag. Dat hoeft straks niet meer. U moet in de aanvraag nog wel aangeven wat u gaat aanpassen aan de werkplek, voor welke functiebeperkingen deze aanpassingen bedoeld zijn en hoeveel werknemers van de werkplekaanpassing gebruik kunnen maken.
  • Nu is de subsidieaanvraag alleen nog voor blijvende werkplekaanpassingen, dus niet voor voorzieningen die de werknemers mee kunnen nemen zodra ze van baan wisselen. Ook dat gaat veranderen. De subsidie kunt u per 1 juli 2021 ook aanvragen voor voorzieningen die werknemers mee kunnen nemen als ze uw bedrijf verlaten.
  • Verder kunt u nu alleen subsidie aanvragen voor werknemers met een functiebeperking vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Per 1 juli 2021 wordt deze voorwaarde verruimd en kunt u ook subsidie aanvragen voor werknemers uit de doelgroepen banenafspraak en loonkostensubsidie of beschut werk.

Meewerken aan evaluatie is verplicht

De pilot duurt tot en met 31 december 2023. Het UWV zal door middel van onder meer bedrijfsbezoeken en interviews met werkgevers de pilot evalueren. Ook zal het UWV onderzoeken of met de pilot meer werknemers met een functiebeperking aan het werk komen én blijven. Wanneer u de subsidie aanvraagt, bent u verplicht om aan deze evaluatie mee te werken. Op basis van de evaluatie wordt besloten over de voortzetting van de generieke werkgeversvoorziening.