Vijf verschillende situaties bij verpachting

HooiEr zijn in de inkomstenbelasting vijf verschillende situaties bij verpachting:

1. Verpachten aan verbonden persoon

U verpacht aan een verbonden persoon. Een verbonden persoon is/zijn:
a. uw (gehuwde of geregistreerde) partner
b. degene waarmee u een notarieel samenlevingscontract gesloten heeft en die op hetzelfde adres staat ingeschreven
c. degene met wie u een eigen kind heeft en die op hetzelfde adres staat ingeschreven
d. degene die in uw pensioenregeling als partner is aangemeld en die op hetzelfde adres staat ingeschreven
e. degene waarmee u een gezamenlijke eigen woning bewoont, waarvan u samen eigenaar bent en die op hetzelfde adres staat ingeschreven
f. de meerderjarige die op hetzelfde adres staat ingeschreven en waarbij op dat adres tevens een minderjarig kind van een van u staat ingeschreven dat behoort tot uw huishouden
g. de minderjarige kinderen van u en uw partner
h. degene die in het voorafgaande kalenderjaar een verbonden persoon was

2. Verpachten aan bloed- of aanverwant

U verpacht aan een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van u of van een hierboven genoemde verbonden persoon op een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke wijze. De verpachting is overigens niet ongebruikelijk bij een door de grondkamer goedgekeurde reguliere of eenmalige pacht tegen een periodieke marktconforme prijs in het kader van een bedrijfsoverdracht.

3. Verpachten aan bv

U verpacht aan een vennootschap (bijvoorbeeld bv) waarin u of een verbonden persoon een aanmerkelijk belang (ten minste 5% van de aandelen) heeft of aan een samenwerkingsverband waarvan deze vennootschap deel uitmaakt.

4. Verpachten aan bv met ab

U verpacht aan een vennootschap waarin een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van u of van een hierboven genoemde verbonden persoon een aanmerkelijk belang (ab) heeft, op een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke wijze.

5. Andere pachter

U verpacht aan een pachter die niet behoort tot de hierboven genoemde groepen.

Box 1 of 3 van de inkomstenbelasting?

In de gevallen 1 tot en met 4 valt uw verpachte grond in box 1. In geval 5 in box 3.

Box 1 of 3, maakt het wat uit? Jazeker!

Box 1: in box 1 wordt u belast voor de werkelijk ontvangen pacht en zijn uw kosten aftrekbaar. Ook de eventuele verkoopwinst op de grond is belast (maar een verlies is aftrekbaar). Het inkomstenbelastingtarief is maximaal 51,75%.

Box 3: in box 3 betaalt u, ongeacht de hoogte van de pacht en de kosten, uitsluitend een vaste vermogensrendementsheffing van 0,58 tot 1,68% van de waarde van uw grond op 1 januari van het belastingjaar.

Tip! Voor de belastingheffing is van belang of er een bijzonder verband is tussen u en de pachter, Zo ja, dan wordt u in box 1 belast voor de werkelijk ontvangen pacht, zijn uw kosten aftrekbaar en is de eventuele verkoopwinst op de grond belast. Zo niet, dan geldt box 3 en is de verkoopwinst op de grond onbelast.