Ook voor werklozen

NL leert doorMet de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en O&O-fondsen maatwerktrajecten opzetten ter ondersteuning van het behoud van werk of de overgang naar ander werk. De regeling was oorspronkelijk alleen bedoeld voor werkenden die als gevolg van de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De regeling is nu verruimd en ook toegankelijk voor werklozen.

Welke activiteiten?

Via de regeling komen vier subsidiabele activiteiten in aanmerking waarmee de maatwerktrajecten vormgegeven kunnen worden. Dit betreft ontwikkeladviezen, ondersteuning ten behoeve van het behoud van werk of begeleiding naar beroepen en sectoren waar kansen liggen, scholing en EVC-trajecten (Erkennen Verworven Competenties: ervaringscertificaat als officieel bewijs van de kennis en ervaring die in de praktijk is opgedaan en waar geen diploma is behaald).

Overige verruiming

De regeling is ook op een aantal andere punten verruimd. Zo krijgen aanvragers onder meer vier maanden extra de tijd de maatwerktrajecten uit te voeren, voor zover dat niet later is dan 31 december 2022. Ook kan het subsidiebedrag langere tijd naar beneden worden bijgesteld en worden de administratieve lasten van de regeling verlaagd.

Aanvulling budget

Aanvragers van wie de oorspronkelijke aanvraag reeds is toegekend, krijgen vanwege de wijziging eenmalig de mogelijkheid om een verzoek voor aanvullend budget in te dienen. Aanvragers die extra financiële middelen nodig hebben om hun activiteiten ook beschikbaar te maken voor werkzoekenden, kunnen aanspraak maken op extra budget. Hiervoor is nog € 3,2 miljoen beschikbaar.

Let op! Wordt met het aantal aanvragen het budget overschreden, dan wordt dit naar rato toebedeeld.