Axis boekt vooruitgang

Klokkenluidersregeling

Axis Accountant hecht grote waarde aan tevreden medewerkers en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u als medewerker ontevreden bent over de accountant, één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of over welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te melden via de klokkenluidersregeling. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en samen met u zullen we naar een passende oplossing zoeken. Al naar gelang uw keuze kan uw melding anoniem geschieden. Bij enig persoonlijk contact blijft uw anonimiteit gewaarborgd.

Telefonisch oplossen melding

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de melding een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer W. Lokhorst.

Formele schriftelijke klokkenluidersprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de melding zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht ook schriftelijk indienen. De melding onder deze regeling vindt uitsluitend digitaal plaats via w.lokhorst@axis-accountants.com.

 

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: De heer W. Lokhorst zal uw melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en met u en de andere betrokkenen overleggen (een en ander los van en anoniem van elkaar) om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om op korte termijn inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om uw melding in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u hier nader over geïnformeerd. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Mocht de melding in complete anonimiteit zijn gedaan, dan volgt dezelfde procedure, maar kan er geen sprake zijn van terugkoppeling.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw melding worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele melding wordt u daarom gevraagd toestemming te verlenen zodat wij (kopieën van) relevante stukken ter beschikking kunnen stellen aan eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een melding heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We gaan uit van een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Axis Accountants